โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
ผลงานสถานศึกษา
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล